Mẫu báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn mới nhất

Chào mừng bạn đến với tin tức game toàn cầu trong bài viết về Mau bao cao tong ket chi bo 6 mau chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

1. Báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn là gì?

Mẫu báo cáo tổng kết chi bộ nông thôn hay còn được gọi là báo cáo tổng kết chi bộ nông thôn được nhận định là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác làm việc trong năm qua của chi bộ trong một năm và trong một nhiệm kỳ 05 năm theo như quy định của pháp luật hiện hành. Mẫu báo cáo nêu rõ đơn vị chức năng báo cáo, nội dung công tác làm việc trong năm qua.

Trên thực tế thì những chi bộ đều phải thực thi công tác làm việc tổng kết năm và tổng kết nhiệm kỳ công tác làm việc sau khi kết thúc một năm hay một nhiệm kỳ. Được biết đến là mẫu được chi bộ soạn thảo vào dịp cuối năm hay khi kết thúc một nhiệm kỳ nhằm mục đích tổng kết tình hình hoạt động giải trí của chi bộ từ đó đề ra phương hướng phấn đấu trong năm tiếp theo.

Cũng giống như bao mẫu báo cáo khác của các đơn vị, tổ chức khác thì mẫu báo cáo tổng kết chi bộ nông thôn được biết đến là mẫu báo cáo dùng để chỉ ra các hoạt động đã đạt được và các hoạt động chưa làm được của chi bộ trong khoảng thời gian một năm vừa qua. Đồng thời cũng là nội dung đã hoạt động được và chưa hoạt động được trong nhiệm kỳ của chi bộ đã đề ra trước đó. Từ những hoạt động làm được và chưa làm được thì người lập báo cáo sẽ đưa ra các phương hướng để tiếp tục hoạt động một cách tốt nhất trong năm sắp tới và tiếp tục nhiệm kỳ đã đề ra và nhiệm kỳ mới.

Xem thêm: Quy định về tổ chức sinh hoạt chi bộ Đảng hàng tháng

2. Mẫu báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn:

ĐẢNG BỘ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)…… Hà Nội, ngày…. tháng…. năm 20….

Số -BC/ĐU (CB)…

BÁO CÁO

Tổng kết công tác năm 20…., nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 20….

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM CÔNG TÁC NĂM 20….

1. Khái quát bối cảnh tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ/ chi bộ và tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Xem thêm:  Take Out là gì và cấu trúc cụm từ Take Out trong câu Tiếng Anh?

3. Những kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được giao.

4. Đánh giá công tác phối hợp của cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 20….

III. Công tác xây dựng Đảng

1. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức

1.1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 20…. – 20…., tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 20…. – 20…., trong đó tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội, việc lấy ý kiến góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, kết quả đại hội ở mỗi cấp và công tác chuẩn bị đại hội XIII của Đảng.

1.2. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 20… về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác tuyên giáo

1.3. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về Đại hội XIII của Đảng.

– Đánh giá việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và xử lý những vấn đề nổi cộm (nếu có).

– Đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí… của cơ quan, đơn vị.

(Thống kê số liệu theo phụ lục số 1,2)

2. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

2.1. Đánh giá việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 20…. – 20…. theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 112-KH/ĐU ngày 23/10/2019 về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT và Hướng dẫn số 116-HD/ĐU ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Bộ về công tác tác nhân sự đại hội chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Bộ.

Xem thêm:  Các thao tác chỉnh sửa ảnh cơ bản trên iPhone, iPad - Download.vn

2.2. Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 14-Ctr/ĐUK, Kế hoạch số 100-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ Khối; Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 19-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2.3. Đánh giá việc thực hiện và chỉ đạo thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2.4. Đánh giá công tác phê duyệt và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 20…. – 20… theo phân cấp; Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Hướng dẫn số 117-HD/ĐU ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Bộ.

2.5. Đánh giá công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

(Thống kê số liệu theo phụ lục số 03 gửi kèm)

3. Công tác kiểm tra, giám sát

3.1 Đánh giá tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 20…. – 20….

3.2. Kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 20… của cấp ủy, của Ủy ban kiểm tra cấp ủy.

(Báo cáo theo mẫu thống kê riêng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ)

4. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

Việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

– Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác dân vận năm 2020; thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; việc lãnh đạo, xây dựng triển khai “mô hình dân vận” của chi bộ; tổ chức đánh giá thực hiện mô hình để đề nghị công nhận “mô hình dân vận khéo”

Xem thêm:  Chia sẻ hay Chia sẽ hay Chia xẻ dùng khi nào? Từ nào đúng chính

– Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số ….., ngày …. của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện Kế luận số …. của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các tổ chức đoàn thể; kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động tình nguyện

(Thống kê số liệu theo phụ lục số 04 gửi kèm)

1. Đánh giá

2. Ưu điểm

3. Hạn chế

4. Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2021

Dự báo bối cảnh tình hình thế giới, trong nước tác động đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 20….

1. Phương hướng và các chỉ tiêu cụ thể

2. Phương hướng

3. Các chỉ tiêu cụ thể

4. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 20…

5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác của cấp ủy với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

  • Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức
  • Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên
  • Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  • Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

III. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận: T/M BAN CHẤP HÀNH (CHI BỘ)

BÍ THƯ

Nguyễn Văn A

Xem thêm: Mẫu nghị quyết chi bộ hàng tháng mới và chuẩn nhất

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn:

Đối với một mẫu báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn thì cần phải bao gồm đầy đủ các thông tin như sau:

– Điền đầy đủ tên của chi bộ

– Ghi đầy đủ nội dung về ngày tháng năm lập báo cáo tổng kết này.

– Trong quá trình lập báo cáo thì ghi chính xác năm thực hiện hoạt động lập báo cáo và các nội dung cần có trong nội dung bài báo cáo này.

– Bí thư thay mặt ban chấp hành chi bộ ký và ghi rõ họ tên.

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.